Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 15 | Liuqiu jiashu 流囚家屬

凡犯流者,妻妾從之。父祖、子孫欲隨者,聽。遷徙安置人,隨行家口妻妾、父祖、子孫,亦准此。若流徙人正犯身死,家口雖經附入配所之籍,願還鄉者,放還。其謀反、逆、叛及造畜蠱毒,若採生折割人、殺一家三人,此等人惡極禍延,雖會赦猶流者,指家口即使正犯身死,不得如前無罪之家屬可還原籍也,家口不在聽還之律。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname