Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 25 | Erzui jufa yi zhong lun 二罪俱發以重論

凡二罪以上俱發,以重者論罪;各等者,從一科斷。若一罪先發,已經論決,餘罪後發,其輕、若等,勿論;重者,更論之。通計前所論決之罪,以充後發之數。謂如二次犯竊盜,一次先發,計贓一十兩,已杖七十;一次後發,計贓四十兩,該杖一百,合貼杖三十。如有祿人節次受人枉法贓四十兩,內二十兩先發,已杖六十、徒一年,二十兩後發,難同止累見發之贓,合併取前贓,通計四十兩,更科全罪,徒三年。其應入官、賠償、刺字、罷職罪止者,罪雖勿論,或重科,或從一,仍各盡本法。謂一人犯數罪,如枉法、不枉法贓合入官,毀傷器物合賠償,竊盜合刺字,職官私罪杖一百以上合罷職,不枉法贓一百兩以上,罪止杖一百、流三千里之類,各盡本法擬斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname