Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 29 | Gong fanzui fen shoucong 共犯罪分首從

凡共犯罪者,以造意一人為首,依律擬斷,隨從者減一等。若一家人共犯,止坐尊長。若尊長年八十以上,及篤疾,歸罪於共犯罪以次尊長。如無以次尊長,方坐卑幼。謂如尊長與卑幼共犯罪,不論造意,獨坐尊長,卑幼無罪,以尊長有專制之義也。如尊長年八十以上,及篤疾,於例不坐罪,即以共犯罪次長者當罪。又如婦人尊長,與男夫卑幼同犯,雖婦人為首,仍獨坐男夫。侵損於人者,以凡人首從論。造意為首,隨從為從,「侵」為竊盜財物,「損」謂鬬毆殺傷之類。如父子合家同犯,並依凡人首從之法,為其侵損於人,是以不獨坐尊長。若共犯罪,而首從本罪各別者,各依本律首從論。仍以一人坐以首罪,餘人坐以從罪。謂如甲引他人共毆親兄甲,依弟毆兄杖九十、徒二年半,他人依凡人鬬毆論,笞二十。又如卑幼引外人盜己家財物一十兩,卑幼以私擅用財,加二等,笞四十;外人依凡盜從論,杖七十之類。若本條言皆者,罪無首從;不言皆者,依首從法。其犯擅入皇城、宮殿等門,及私越度關,若避役在逃,及犯姦者,律雖不言皆,亦無首從。謂各自身犯,是以亦無首從,皆以正犯科罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname