Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 30 | Fanzui shifa zaitao 犯罪事發在逃

凡二人共犯罪,而有一人在逃,見獲者稱逃者為首,更無證佐,則但據其所稱決其從罪。後獲逃者,稱前獲之人為首,鞫問是實,還將前人依首論。通計前決之罪,以充後問之數。若犯罪事發而在逃者,眾證明白,或係為首,或係為從,即同獄成,將來照提到官,止以原招決之,不須對問,仍加逃罪二等

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname