Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 33 | Chujue panjun 處決叛軍

凡邊境重地城池,若有軍人謀叛,守禦官捕獲到官,顯跡證佐明白,鞫問招承,行移都指揮使司,委官審問無冤,隨即依律處治,具由申達兵部衙門,奏聞知會。若有布政司、按察司去處,公同審問處治。如在軍前有謀叛臨陣擒殺者,事既顯明,機係呼吸,不在此委審公審之,事後亦須奏聞

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname