Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 41 | Cheng yu tongzui 稱與同罪稱,准稱,以前例分八字之義晰之已明

稱與同罪者,謂被累人與正犯同罪,其情輕,止坐其罪;正犯至死者,同罪者減一等,罪止杖一百、流三千里,正犯應刺,同罪者免刺,故曰不在刺字、絞斬之律。若受財故縱,與同罪者,其情重,全科。至死者,絞。其故縱謀反、逆、叛者,皆依本律斬、絞。凡稱同罪者,至死減一等;稱罪同者,至死不減等。稱准枉法論,准盜論之類,事相類而情輕,但准其罪,亦罪止杖一百、流三千里,並免刺字。稱以枉法論,及以盜論之類,事相等而情並重,皆與真犯同,刺字、絞斬皆依本律科斷。然所得同者,律耳。若律外引例,充軍、為民、立功等項,則又不得而同焉。

條例/tiaoli 1

一、凡受財故縱,與囚同罪。人犯該凌遲、斬絞,依律罪止擬絞者,俱要固監緩決,候逃囚得獲,審豁。其賣放充軍人犯者,即抵充軍役。若係永遠,同罪者止終本身,仍勾原犯應替子孫補伍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname