Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡軍職并土官有犯強盜、人命等項真犯死罪者,先行該管衙門拘繫,備由奏提。若軍職犯別項罪名,散行拘審,果有干礙,然後參提。若問發守哨立功,未滿再犯者,徑自提問。其致仕優給退職、借職、篤疾、殘疾者,止參提,不論功定議。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname