Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 8 | Wenwuguan fan sizui 文武官犯私罪凡不因公事己所自犯,皆為私罪

凡文官犯私罪,笞四十以下,贖完附過還職;五十,贖完解見任,送吏部,於原官流品。杖六十,降一等;七十,降二等;八十,降三等;九十,降四等,贖罪完日俱解見任送吏部。流官於閒散雜職內照降等敘用。雜職於邊遠敘用,杖一百者,罷職不敘。若軍官有犯私罪,該笞者,附過收贖還職管事。杖罪九十以下,解見任送兵部,依文職,降等敘用。該杖一百罷職不敘者,降充總旗。該徒流者,徒五等,皆發二千里;流三等,各照依地里遠近,或二千里,或二千五百里,或三千里,發各衛充軍。若徒流之人於配所建立事功,不次擢用。若未入流品官及吏典,有犯私罪笞四十者,決訖附過各還職役。五十,官猶附過還職,吏罷見役別敘。杖六十以上罪,並官吏罷職役不敘。流官謂正務親民之官,內而部院,外而兩司、府、州、縣之類。雜職乃閒散不親民之官,如大而太僕寺、鹽運司、提舉司,小而倉場、庫務之類。本條該杖一百,罷職充軍,及發邊遠充軍者,如私賣官馬,擅開調軍馬之類,則不得降充總旗,而直擬充軍也。

條例/tiaoli 1

一、文職官吏、舉人、監生、生員、冠帶官、義官、知印、承差、陰陽生、醫生,但有職役者,犯贓犯姦,并一應行止有虧,俱發為民。

條例/tiaoli 2

一、文武官吏人等犯罪,例該革去職役,遇革者取問明白,罪雖宥免,仍革去職役,各查發當差。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname