Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 50 | Wenguan buxu feng gonghou 文官不許封公侯

凡文官非有大功勳於國家,而所司朦朧奏請,輒封公侯爵者,當該官吏及受封之人,皆斬監候。其生前出將入相,能除大患,盡忠報國者,同開國功勳,一體封侯諡公,不用此律。生受爵祿曰「封」,死賜褒贈曰「諡」。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname