Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 6

一、各處司、府、州、縣、衛、所等衙門,主文、書算、快手、皂隸、總甲、門禁、庫子人等,久戀衙門,說事過錢,把持官府,飛詭糧稅,起滅詞訟,陷害良善,及賣放強盜,誣執平民,為從事發,有顯跡,情重者,旗、軍問發邊衛,民并軍丁發附近,俱充軍;情輕者,問罪枷號一箇月。縱容官員,作罷輭黜退。失覺察者,照常發落。若各鄉里書,飛詭稅糧二百石以上者,亦問邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname