Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、廣西、雲、貴、湖、廣、四川等處,但有冒籍生員食糧起貢,及買到土人,倒過所司起送公文,頂名赴吏部投考者,俱發邊外為民。賣與者,行移所在官司,追贓問罪。若已授職,依律問以詐假官死罪;賣者,發邊衛充軍。其提調經該官吏朦朧起送者,各治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname