Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 5

一、應試舉監生儒及官吏人等,但有懷挾文字、銀兩,并越舍與人換寫文字者,拏送法司問罪,仍枷號一箇月,滿日發為民。其旗軍、夫匠人等,受財代替,夾帶傳遞,及縱容不舉察捉拏者,旗軍,調邊衛食糧,差操夫匠,發邊外為民。官縱容者,罰俸一年;受財,以枉法論。若冒頂正軍,入場看守,屬軍衛者,發邊衛;屬有司者,發附近,俱充軍。其武場有犯懷挾等弊,俱照此例擬斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname