Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 55 | Juyong youguo guanli 舉用有過官吏

凡官吏曾經斷罪,罷職役不敘者,諸衙門不許朦朧保舉。違者,舉官及匿過之人各杖一百,罷職役不敘。受贓,俱以枉法重論。若將帥異才,不係貪污,規避罷閑,有司保勘明白,亦得舉用。

條例/tiaoli 1

一、文職官員、舉貢官恩、援例監生,并省祭、知印、承差人等,曾經考察論劾罷黜,及為事問革,年老事故,例不入選者,若買求官吏,增減年歲,改洗文卷,隱匿公私過名,或詐作丁憂起復,以圖選用,事發問罪,吏部門首枷號一箇月。已除授者,發邊衛;未除授者,發附近,各充軍終身。其起送官吏,不分軍衛、有司,但知情、受賄者,亦發附近充軍。若原不知情,止是失於覺察者,照常發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname