Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 61 | Jiandang 姦黨

凡姦邪將不該死的人進讒言,左使朝廷殺人者,斬監候。若犯罪律該處死,其大臣小官巧言諫免,暗邀市恩以結人心者,亦斬監候。若在朝官員,交結朋黨,紊亂朝政者,凡朋黨官員皆斬監候,妻子為奴,財產入官。若刑部及大小各衙門官吏,不執法律,聽從上司主使出入已決放人罪者,罪亦如之。若有不避權勢,明具實跡,親赴御前,執法陳訴者,罪坐姦臣,言告之人雖業已聽從致罪,有出入,亦得與免本罪,仍將犯人財產均給,若止一人陳奏,全給充賞。有官者,陞二等;無官者,量與一官,或不願官者賞銀二千兩。左使殺人,謂不由正理,借引別事,以激怒人主,殺其人以快己意。刑部面上言上司,乃指宰執大臣有權勢者言也。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname