Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 66 | Qihui zhishu yinxin 棄毀制書印信

故意棄毀制書,及起馬御寶、聖旨、起船符驗,若各衙門印信,及夜巡銅牌者,斬監候。若棄毀官文書者,杖一百。有所規避者,從重論。事干軍機、錢糧者,絞監候。事干軍機,恐至失誤,故雖無錢糧,亦絞。若侵欺錢糧,棄毀欲圖規避,以至臨敵告乏,故罪亦同科。當該官吏知而不舉,與犯人同罪,至死減一等,不知者不坐。誤毀者,各減三等。其因水火、盜賊毀失,有顯跡者,不坐。若遺失制書、聖旨、符驗、印信、巡牌者,杖九十、徒二年半。若官文書,杖七十。事干軍機、錢糧者,杖九十、徒二年半。俱停俸責尋三十日,得見者,免罪,限外不獲,依上科罪。若主守官物,遺失簿書,以致錢糧數目錯亂者,杖八十,亦住俸責尋,限內得見者,亦免罪。其各衙門吏典考滿替代者,明立案驗,將元管文卷交付接管之人,違而不立案交付者,杖舊吏八十。首領官吏不候吏典交割,符同給由起送離役者,罪亦如之。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname