Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 67 | Shangshu zoushi fanhui 上書奏事犯諱

凡上書若奏事,誤犯御名及廟諱者,杖八十。餘文書誤犯者,笞四十。若為名字觸犯者,誤非一時,且為人喚,杖一百。其所犯御名及廟諱,聲音相似,字樣各別,及有二字,止犯一字者,皆不坐罪。若上書及奏事錯誤,當言原免而言不免,當言千石而言十石之類,有害於事者,杖六十。申六部兼都察院等衙門錯誤,有害於事者,笞四十。其餘衙門文書錯誤者,笞二十。若所申雖有錯誤,而文案可行不害於事者,勿論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname