Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 68 | Shi yizou buzou 事應奏不奏

凡軍官犯罪,應請旨而不請旨,及應論功上議而不上議,即便拏問發落者,當該官吏照雜犯律處絞。若文職有犯,應奏請而不奏請者,杖一百。有所規避,如懷挾故勘出入人罪之類,從重論。若軍務、錢糧,選法、制度、刑名、死罪、災異,及事應奏而不奏者,杖八十;應申上而不申上者,笞四十。若文武官犯罪及軍務等事已奏已申,不待回報而輒施行者,並同不奏不申之罪,至死減一等。其各衙門合奏公事,須要依律定擬罪名,具寫奏本。其奏事及當該官吏,僉書姓名,明白奏聞。若官吏有規避,將所奏內增減緊關情節,朦朧奏准未行者,以奏事不實論,施行已後,因事發露,雖經年遠,鞫問明白,斬監候。非軍務錢糧,酌情減等。若於親臨上司官處稟議公事,必先隨事詳陳可否,定擬稟說,若准擬者方行,上司置立印署文簿,附寫所議之事略節、緣由,令首領官吏書名畫字,以憑稽考。若將不合行事務不曾稟上司,妄作稟准,及窺伺上司公務冗併,乘時朦朧稟說,致官不及詳察,誤准施行者,依詐傳各衙門官員言語律科罪。有所規避者,從重論。詐傳官員言語本罪,詳見詐偽律。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname