Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 74 | Zengjian guanwenshu 增減官文書

凡增減官文書內情節字樣者,杖六十。若有所規避而增減者,杖罪以上至徒、流,各加規避本罪二等,罪止杖一百、流三千里。未施行者,於加本罪各減一等。規避死罪者,依常律。其當該官吏自有所避之罪,增減原定文案者,罪規避同。若增減以避遲錯者,笞四十。若行移文書,誤將軍馬、錢糧、刑名重事緊關字樣,傳寫失錯,而洗補改正者,吏典笞三十,首領官失於對同減一等。若洗改而有干礙調撥軍馬及供給邊方軍需錢糧數目者,首領官、吏典皆杖八十。若有規避故改補者,以增減官文書論。各加本罪二等。未施行者,各於規避加罪上減一等。若因改補而官司涉疑,有礙應付,或至調發軍馬不敷,供給錢糧不足因而失誤軍機者,無問故、失,並斬監候,以該吏為首。若首領及承發吏,杖一百、流三千里。若非軍馬、錢糧、刑名等事文書,而無規避及常行字樣,偶然誤寫者,皆勿論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname