Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 76 | Loushi yinxin 漏使印信

凡各衙門行移出外文書,漏使印信者,當該吏典,對同首領官,並承發,各杖六十。全不用印者,各杖八十。若漏印及全不用印之公文,干礙調撥軍馬、供給邊方軍需錢糧者,各杖一百。因其漏使不用,所司疑慮,不即調撥供給而失誤軍機者,斬監候,亦以當該吏為首。首領官并承發,止坐杖一百、流三千里。若倒用印信者,照漏用律,杖六十

條例/tiaoli 0

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname