Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 82 | Shouliu mishi zinü 收留迷失子女

凡收留人家迷失道路、鄉貫子女,不送官司而賣為奴婢者,杖一百、徒三年;為妻妾、子孫者,杖九十、徒二年半。若得迷失奴婢而賣者,各減良人罪一等,被賣之人不坐,給親完聚。若收留在逃子女,不送官司而賣為奴婢者,杖九十、徒二年半;為妻妾、子孫者,杖八十、徒二年。若得在逃奴婢而賣者,各減良人罪一等,其被賣在逃之人又各減一等。若在逃之罪重者,自從重論。其自收留為奴婢、妻妾、子孫者,罪亦如之。暫時隱藏在家者,不送官司,並杖八十。若買者,及牙保知情,減犯人罪一等,追價入官。不知者,俱不坐,追價還主。若冒認良人為奴婢者,杖一百、徒三年;為妻妾、子孫者,杖九十、徒二年半。若冒認他人奴婢者,杖一百。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname