Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 84 | Dingfu chaiqian buping 丁夫差遣不平

凡應差丁夫、雜色在官工匠而差遣勞佚不均平者,一人,笞二十,每五人加一等,罪止杖六十。若丁夫、雜匠承差而稽留不著役,及在役日滿,而所司不放回者,一日,笞一十,每三日加一等,罪止笞五十。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname