Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 85 | Yinbi chaiyi 隱蔽差役

凡豪民有力之家不資工食,令子孫、弟姪跟隨官員,隱蔽差役者,家長杖一百。官員容隱者,與同罪;受財者,計贓以枉法從重論。跟隨之人免杖罪,附近充軍。其功臣容隱者,初犯,免罪,附過,家長仍杖一百,跟隨之人充軍;再犯,住支俸給一半;三犯,全不支給;四犯,依前律論罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname