Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 89 | Siyi bumin fujiang 私役部民夫匠

凡有司官私役使部民,及監工官私役使夫匠,出百里之外,及久占在家使喚者,有司官使一名,笞四十,每五名加一等,罪止杖八十。監工官照名各加二等,私役罪小,誤工罪大。每名計一日追給雇工銀八分五釐五毫。若有吉凶,及在家借使雜役者,勿論。監工官仍論。其所使人數不得過五十名,每名不得使過三日,違者以私役論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname