Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 103 | Sijie guan chechuan 私借官車船

凡監臨主守,將係官車船、店舍、碾磨之類私自借用,或轉借與人,及借之者,各笞五十,驗日追雇賃錢入官,不得過本價。若計雇賃錢重於笞五十者,各坐贓論,加一等。加一等,謂加杖至六十,則重於笞五十矣。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname