Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、用強占種屯田五十畝以上,不納子粒者,問罪,照數追納。完日,官調邊衛,帶俸差操;旗軍、軍丁人等,發邊衛充軍;民發邊外為民。其屯田人等,將屯田典賣與人,至五十畝以上,與典主、買主各不納子粒者,俱照前問發。若不滿數,及上納子粒不缺,或因無人承種而侵占者,照常發落。管屯等官,不行用心清查者,糾奏治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname