Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 99 | Dao gengzhong guanmin tian 盜耕種官民田

凡盜耕種他人田園地土者,不告田主,一畝以下,笞三十,每五畝加一等,罪止杖八十。荒田減一等。強者,不由田主指熟田荒田言加一等。係官者,各通盜耕、強耕荒熟言又加二等,仍追所得花利,官田歸官,民田給主。

條例/tiaoli 1

一、近邊地土,各營堡草場,界限明白,敢有那移條款,盜耕草場,及越出邊牆、界石種田者,依律問擬,追徵花利。完日,軍職降調差操;軍民,調發衛所充軍。有毀壞邊牆,私出境外者,枷號三箇月發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname