Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 130 | Sijie guanwu 私借官物

凡監臨主守,將係官什物、衣服、氈褥、器玩之類,私自借用,或轉借與人,及借之者,各笞五十。過十日,各計借物坐贓論,減二等,罪止杖八十、徒二年,各追所借還官。若有損失者,依毀失官物律坐罪,追賠損,以棄毀官物論,加竊盜二等,罪止杖一百、流三千里。失以遺失官物論,減棄毀三等,罪止杖八十、徒二年,俱追賠。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname