Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 4

一、漕運把總、指揮、千百戶等官,如有漂流數多,把總,三千石;指揮及千戶等官,全幫領運者,一千石;千戶,五百石;百戶、鎮撫,二百五十石,俱問罪,於見在職級上降一級。有能自備銀兩,不費別軍羨餘,當年處補完足者,免其問降。若願隨下年糧運補完,亦准復職。止完一半,准復一級。三年內儘數補完,亦准復原職。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname