Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 143 | Shouzhang zaiguan caiwu 守掌在官財物

凡官物當應給付與人,已出倉庫而未給付,若私物當供官用,已送在官,均為官物,而未入倉庫,但有人守掌在官,官司委僉守掌之人若有侵欺借貸者,並計入己贓以監守自盜論。若非守掌之人侵欺者,依常人盜倉庫律論。其有未納而侵用者,經催、里納、保歇,各照隱匿包攬,欺官取財科斷,不得概用此律。

條例/tiaoli 1

一、各處衛所管軍頭目人等,關出糧料布花等物,若指以公用為由,因而扣減入己,糧料至一百石,大布、綿花、錢帛等物值銀三十兩以上者,問罪追贓,完日,軍職發立功五年,滿日降一級,帶俸差操;旗軍人等,枷號一個月,發極邊墩臺守哨五年,滿日疏放。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname