Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 144 | Yinman ruguan jiachan 隱瞞入官家產

凡抄沒人口財產,除謀反、謀叛及姦黨,係在十惡,依律抄沒,其餘有犯,律不該載者,妻子、財產不在抄沒入官之限,違者,依故入人流罪論。抄沒尚未入官,作未入官,各減一等。若抄劄入官家產,而隱瞞人口不報者,計口以隱漏丁口論。若隱瞞田土者,計田以欺隱田糧論。若隱瞞財物、房屋、孳畜者,坐贓論。各罪止杖一百。所隱人口財產並入官,罪坐供報之人。所隱之人口不坐,不加重者,以自己之丁口財產也。若里長同情隱瞞,及當該官吏知情者,與同罪,計所隱贓重於杖一百者,坐贓論,全科。照贓全科,不折半罪。受財者,計贓以枉法各從重論。以枉法重罪論,分有祿、無祿,贓輕者仍杖一百。失覺舉者,減三等,罪止笞五十。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname