Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡豪強鹽徒,聚眾至十人以上,撐駕大船,張掛旗號,擅用兵仗響器,拒敵官兵,若殺人及傷三人以上者,比照強盜已行得財律,皆斬;為首者,仍梟首示眾。其雖拒敵,不曾殺傷人,為首者依律處斬,為從者俱發邊衛充軍。若止十人以下,原無兵仗,遇有追捕拒敵,因而傷至二人以上者,為首依律處斬;下手之人,比照聚眾中途打奪罪人,因而傷人律,絞;其不曾下手者,仍為從論罪。若貧難軍民,將私鹽肩挑背負,易米度日者,不必禁捕。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname