Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 3

一、越境,如淮鹽越過浙鹽地方之類,興販官司引鹽,至三千斤以上者,問發附近衛所充軍。原係腹裏衛所者,發邊衛充軍。其客商收買餘鹽,買求掣摰,至三千斤以上者,亦照前例發遣。經過官司縱放,及地方甲鄰、里老知而不舉,各治以罪。巡捕官員,乘機興販,至三千斤以上,亦照前例問發。須至三千斤。不及三千斤,在本行鹽地方,雖越府省,仍依本律。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname