Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 5

一、凡偽造鹽引印信,賄囑運司、吏書人等,將已故并遠年商人名籍、中鹽來歷,填寫在引轉賣,誆騙財物,為首者依律處斬外,其為從并經紀、牙行、店戶、運司、吏書,一應知情人等,但計贓滿數者,不拘曾否支鹽出場,俱發邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname