Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 3

一、凡興販私茶,潛住邊境,與外國交易,及在腹裏販賣與進貢回還外國人者,不拘斤數,連知情歇家、牙保,發煙瘴地面充軍。其在西寧、甘肅、河州、洮州、四川雅州販賣者,雖不入番,一百斤以上,發附近;三百斤以上,發邊衛,各充軍。不及前數者,依律擬斷,仍枷號兩個月。軍官將官縱容弟男、子姪、家人、軍伴人等興販,及守備、把關、巡捕等官知情故縱者,各降一級,原衛所帶俸差操。失覺察者,照常發落。若守備、把關、巡捕等官,自行興販私茶通番者,發邊衛。在西寧、甘肅、洮、河、雅州販賣至三百斤以上者,發附近,各充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname