Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 154 | Feiyong shouji caichan 費用受寄財產

凡受寄人財物、畜產而輒費用者,坐贓論,以坐贓致罪律,減一等,罪止杖九十、徒二年半。詐言死失者,准竊盜論,減一等,罪止杖一百、徒三年,免刺,並追物還主。其被水火、盜賊、費失,及畜產病死,有顯跡者,勿論。若受寄財畜而隱匿不認,依誆騙律,如以產業轉寄他人戶下,而為所賣失,自有詭寄盜賣本條。

條例/tiaoli 1

一、親屬費用受寄財物,並與凡人一體科罪,追物還主,不必論服制遞減。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname