Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 155 | De yishi wu 得遺失物

凡得遺失之物,限五日內送官,官物盡數還官,私物召人認識,於內一半給與得物人充賞,一半給還失物人。如三十日內無人識認者,全給。限五日外不送官者,官物,坐贓論罪,止杖一百、徒三年,追物還官;私物,坐贓,減二等,其物一半入官,一半給主。若無主,全入官。若於官私地內掘得埋藏無主之物者,並聽收用。若有古器、鐘鼎、符印異常之物,非民間所宜有者,限三十日內送官,違者杖八十,其物入官。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname