Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 159 | Sizao hu dou cheng chi 私造斛斗秤尺

凡私造斛斗秤尺不平,在市行使,及將官降斛斗秤尺作弊增減者,杖六十,工匠同罪。若官降不如法者,官吏、工匠杖七十。提調官失於較勘者,原置官吏、工匠減一等;知情,與同罪。其在市行使斛斗秤尺雖平,而不經官司較勘印烙者,即係私造,笞四十。若倉庫官吏私自增減官降斛斗秤尺,收支官物而不平,納以所增,出以所減者,杖一百。以所增減物,計贓重於杖一百者,坐贓論。因而得所增減之物入己者,以監守自盜論,併贓,不分首從,查律科斷。工匠,杖八十。監臨官知而不舉者,與犯人同罪;失覺察,減三等,罪止杖一百。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname