Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 165 | Xiedu shenming 褻瀆神明

凡私家告天拜斗,焚燒夜香,燃點天燈告天、七燈拜斗䙝瀆神明者,杖八十。婦女有犯,罪坐家長。若僧道修齋設醮,而拜奏青詞表文,及祈禳火災者,同罪,還俗。重在拜奏。若止修齋,而不拜奏青詞表文者,不禁。若有官及軍民之家,縱令妻女,於寺觀神廟燒香者,笞四十,罪坐夫男。無夫男者,罪坐本婦。其寺觀神廟住持及守門之人不為禁止者,與同罪。

條例/tiaoli 1

一、凡僧道軍民人等,於各寺觀神廟刁姦婦女,因而引誘逃走,或誆騙財物者,問各杖一百,姦夫發三千里充軍,姦婦入官為婢,財物照追給主。若軍民人等,縱令婦女於寺觀神廟有犯者,杖七十,枷號一個月,發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname