Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、各處官吏、軍民、僧道人等來京,妄稱諳曉扶鸞禱聖、書符呪水,一切左道亂正邪術,煽惑人民,為從者,及稱燒煉丹藥,出入內外官家,或擅入皇城,夤綠作弊,希求進用,屬軍衛者,發邊衛充軍;屬有司者,發邊外為民。若容留潛住,及薦舉引用,鄰甲知情不舉,并皇城各門守衛官軍不行關防搜拏者,各參究治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname