Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 169 | Shoucang jinshu sixi tianwen 收藏禁書私習天文

凡私家收藏天象器物,如璇璣、玉衡、渾天儀之類、天文,推步測驗之書,占休咎、圖讖,圖象讖緯之書,推治亂應禁之書,及繪畫歷代帝王圖像,金玉符璽等物不首官者,杖一百。若不係天文生私習天文者,罪亦如之,並於犯人名下追銀一十兩,給付告人充賞,器物等項並追入官。私習之人術業已成,決訖,送欽天監,充天文生。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname