Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、公堂乃係民人仰瞻之所,如奴僕、皂隸人等入正門,馳當道,坐公座,杖七十、徒一年半。官吏不行舉覺,杖七十,免徒。吏員、承差人等,敢有如此者,加一等。若六部、都察院、在京諸衙門,及駕前校尉、力士、旗軍、行人等,非捧制書,止收批差,敢有似前越禮犯分者,許所在官長實封入遞,除朝廷差委各處,要招行斷外,其布政司至州縣等衙門,毋得輒差吏員、皂隸人等,於各衙門要招行斷。違者,事犯,同罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname