Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 11

一、軍民、僧道人等服飾器用,俱有定制。若常服言常服則大服不禁僭用錦綺、紵絲、綾羅、彩繡,器物用戧金、描金酒器,純用言純用若止用一件,不禁金銀及將大紅銷金製為帳幔、被褥之類,婦女僭用金繡閃色衣服,金寶首飾、鐲釧言金寶,則用止金飾,無珠不禁及用珍珠緣綴衣履,并結成補子蓋額纓絡等件。娼妓僭用金首飾、鐲釧者,事發俱問以應得之罪,服飾器用等物並追入官,婦女罪坐家長。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname