Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 181 | Shizhan tianxiang 失占天象

凡天文,如日月、五緯、二十八宿之屬,垂象,如日重輪及旄頭、彗孛、景星、日月珥蝕之類,欽天監官失於占候奏聞者,杖六十。

條例/tiaoli 1

一、占候天象,欽天監設觀星臺,令天文生分班晝夜觀望,或有變異,開具揭帖呈堂,上官當奏聞者,隨即具奏。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname