Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 188 | Gongdian men shanru 宮殿門擅入

凡擅入皇城午門、東華、西華、神武門及禁苑者、各杖一百。擅入宮殿門。杖六十、徒一年。擅入御膳所及御在所者,絞監候。未過門限者,各減一等。稱御者,太皇太后、皇太后、皇后並同。若無門籍,冒他人而入者,兼已入未過,罪亦如之。其應入宮殿宿值之人,未著門籍而入,或當下值而輒入,及宿次未到,雖應入班次未到,越次而輒宿者,各笞四十。若不係宿衛應直合帶兵杖之人,但持寸刃入宮殿門內者,絞監候不言未入門限者,以須入門內乃坐。入皇城內者,杖一百,發邊遠充軍。門官及宿衛官軍故縱者,各與犯人同罪,至死減一等;失覺察者,減三等,罪止杖一百。軍人又減一等。並罪坐值日者。通指軍官軍人言。餘條准此。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname