Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 193 | Gongdian zaozui ba buchu 宮殿造作罷不出

凡宮殿內造作,所管官司,具工姓名,報所入之處門官及守衛官,就於所入門首,逐一點姓名形貌,放入工作。至申時分,仍須相視形貌,照數點出。其不出者,絞監候。監工及提調內使、監官、門官、守衛官軍點視,如原入名數短少,就便搜捉,隨即奏聞。知而不舉者,舉犯人同罪,至死減一等。失覺察者,減三等,罪止杖一百。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname