Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 194 | Zhe churu gongdian men 輒出入宮殿門

凡應出宮殿,凡下直如差遣給假等項,而門籍已除,輒留不出,及應入直之人被告劾,已有公文禁止,籍雖未除,輒入宮殿者,各杖一百。晝禁。若宿衛人已被奏劾者,本管官司先收其兵仗,違者罪亦如之。若於宮殿門雖有籍,至夜,雖應直之人,皆不得出入,若入者,杖一百;出者,杖八十。無籍入者,加二等。若持仗入殿門者,絞監候;入宮門,亦坐。此夜禁比晝加謹

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname