Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 195 | Guanfang neishi churu 關防內使出入

各庫局司有印署衙門之內使監官,并奉御內使長隨大駕者也,但遇出外,各門官須要收留本人在身關防牌面,於簿上印記姓名及牌面字號,明白附寫前去某處,幹辦是何事務,其門官與守衛官軍搜檢,沿身別無夾帶官私器物,方許放出。回還,一體搜檢,給牌入內,以憑該監逐月稽考出外次數。但搜出應干雜藥,就令帶藥之人自喫。若有出入不服搜檢者,杖一百,充軍。若非奉旨,私將兵器進入皇城門內者,杖一百,發邊衛充軍。入宮殿門者,絞監候其直日守門官及守衛官失於搜檢者,與犯人同罪,至死減一等內使例不擬充軍,惟此須依本律。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname