Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 198 | Jin jingduanren chong suwei 禁經斷人充宿衛

凡在京城犯罪被極刑之家,同居人口,不論親屬,所司隨即遷發別郡住坐。其本犯異居親屬人等,并一應有犯笞、杖,曾同決斷之人,並不得入充近侍,及宮禁宿衛守把皇城、京城門禁。若隱匿前項情由朦朧充當者,斬監候。其當該官司不為用心詳審,或聽人囑託,及受財容令充當者,罪同斬監候,並究囑託人。若極刑親屬及經斷人奉有特旨選充,曾經具由覆奏,明立文案者,所選之人及官司不在此限。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname