Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 203 | Yuecheng 越城

凡越皇城者,絞監候。京城者,杖一百、流三千里。越各府、州、縣、鎮城者,杖一百。官府公廨牆垣者,杖八十。越而未過者,各減一等。若有所規避者,各從論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname