Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 204 | Menjin suoyao 門禁鎖鑰

凡各處城門應閉而誤不下鎖者,杖八十。非時擅開閉者,杖一百。京城門各加一等。其有公務急速非時開閉者,不在此限。若皇城門應閉而誤不下鎖者,杖一百,發邊遠充軍。非時擅開閉者,絞監候。其有旨開閉者,勿論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname